Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SALONU YAG

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Programu Lojalnościowego dostępnego w Salonie YAG.  

§ 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć

1. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy, którego zasady określa Regulamin.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

3. Organizator – Fabryka Piękna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
    w Markach

  1. 4. Salon – Salon kosmetyczno-fryzjerski YAG mieszczący się pod adresem: ul. Magiczna 4, 03-289 Warszawa.

5. Uczestnik – osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na przystąpienie do programu.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy wykonują usługi w Salonie Yag w sposób systematyczny.

2. Udział Uczestnika w Programie  Lojalnościowym jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego jest możliwe w dowolnym momencie i następuje poprzez wyrażenie zgody przez Uczestnika na wystawienie karty lojalnościowej.

4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym bez możliwości skorzystania z rabatu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

5. Wydana przez Salon karta lojalnościowa jest ważna przez 12 miesięcy tj. od dnia jej wydania (wykonania pierwszej usługi) do dnia skorzystania z rabatu na usługę po zebraniu wszystkich wpisów.

6.Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego

1. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 5. Zasady korzystania z karty lojalnościowej

1. Za każdą wykonaną usługę w Salonie Uczestnik otrzymuje stempelek na karcie lojalnościowej wraz z podaniem wydanej przez niego kwoty.

2. Po skorzystaniu z 10 usług (zebraniu 10 stempelków), w okresie obowiązywania karty Uczestnik ma prawo do skorzystania z dwóch kolejnych usług w promocyjnej cenie tj. z 50% rabatem. Wartość udzielonego rabatu nie może przekroczyć 10% wartości usług odnotowanych na karcie lojalnościowej.

3. Karta lojalnościowa ważna jest 12 miesięcy licząc od dnia jej wydania. Po upływie tego okresu Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia rabatu na kolejne dwie usługi.

4. Z rabatu, o którym mowa w pkt.2 może skorzystać tylko uczestnik Programu Lojalnościowego.

5. Odebranie nagrody w postaci 50% rabatu na dwie wybrane usługi nie łączy się z innymi promocjami.

§ 6. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym czasie.  

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

2. O każdej zmianie Organizator powiadamia Uczestników poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Salonu oraz w Salonie.